Зөвлөмж

2016.04.20

Download (DOCX, 18KB)

****

10а, 10б, 10в мөн 11а, 11г, 11д ангийн сурагчдын англи хэлний шалгалтын агуулгын хүрээг сайтын сурагчдын даалгавар хэсэгт тависан байгаа. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ шалгалтаа амжилттай өгөхөд дэмжиж туслан бэлтгэлд нь хяналт тавина уу. Шалгалтын дүн жилийн эцсийн дүнд чухал нөлөөтэй болохыг анхааруулж байна.