Trainings and Seminars for Teachers

Trainings and seminars
In cooperation with teachers and scientists from the NUM we organize trainings for school teachers in subjects like Ecology and Biotechnology. Furthermore we offer trainings and seminars on topics such as Eco-schools, Environmental management and Environmental safety for different interested groups from governmental organizations and NGO’s. Upon request, we are always happy to offer trainings on other environmental topics.

 “Экологийн орчин үеийн чиг хандлага,

түүнийг сургалтанд нэвтрүүлэх боломж” сургалт

Сэдэв Хичээл заах багш
1 дэх өдөр
1 Биологийн олон янз байдал: экологи, эволюцийн биологийн хандлага Др. Проф. Б.Болдгив, МУИС-ийн ШУС
2 Экосистемийн ангилал, ховордсон амьтан, ургамал МSc. Н.Батсайхан, МУИС-ийн ШУС
3 Эсийн инженерчлэл Др. О.Одгэрэл, МУИС-ийн Генийн инженерчлэлийн лаборатори
4 Нанотехнологи Др. Н.Жавхлантөгс, МУИС-ийн ХШУИС
Хоёр дахь өдөр
5 Уул уурхай ба орчны экологи Др, проф. Х.Тэрбиш, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
6 Микроорганизм ба хүрээлэн буй орчин Др. О.Бүрэнжаргал, ХААИС-ийн Агроэкологийн сургууль
7 Экологийн ул мөр, хог хаягдлыг ангилах Др. Р.Сүнжидмаа, МУИС-ийн ЭБТ
8 Биологийн олон янз байдлын үнэ цэн, экосистемийн үнэлгээ Др. Проф. Р.Самъяа, МУИС-ийн ШУС
Гурав дахь өдөр
9 Цэнгэг усны экосистем Др. Дэд проф. Н.Сонинхишиг, МУИС-ийн ШУС
10 Ургамлын нөхөн сэргээлт, ургамлын үржүүлэг Др. Проф. С.Суран,МУИС-ийн ШУС
11 Экологийн агуулгыг заах арга зүйн зарим асуудал М.Оюунчимэг, БМДИ
12 Биологи, экологийн хичээлд ашиглах хэрэглэгдэхүүн Др. Р.Сүнжидмаа, МУИС-ийн ЭБТ
Сургалтын үнэлгээ, сертификат гардуулах ЭБТ

 

“Биотехнологи ба орчин үеийн биологийн шинжлэх ухаан” 

сэдэвт сургалт

Сэдэв Хичээл заах багш
1 дэх өдөр
1 Биотехнологийн шинжлэх ухааны хөгжил, хэтийн төлөв Др. дэд проф. Б.Батжаргал, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
2 Эсийн инженерчлэл Др. О.Одгэрэл, МУИС-ийн Генийн инженерчлэлийн лаборатори
3 Эсийн биофизик Др. зөвлөх проф. Т.Гунаажав, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
4 Хүнсний биотeхнологи Др. Дэд проф. Б.Очирхуяг, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
2 дахь өдөр
5 Генийн инженерчлэл Др. О.Одгэрэл, МУИС-ийн Генийн инженерчлэлийн лаборатори
6 Трансгенийн ургамал амьтан Др. дэд проф. Г.Баярмаа, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
7 Нанотехнологи Др. дэд проф. Н.Жавхлантөгс, МУИС-ийн Наношинжлэх ухаан, нанотехнологийн төв
8 Биоинформатик ба филогенетикийн анализ Др. проф. П.Энхбаяр МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
Гурав дахь өдөр
9 Анагаах ухааны биотехнологи Др. дэд проф. Ж. Хулан, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
10 Эрчим хүч, уул уурхайн биотехнологи Др дэд проф. Д.Түмэнжаргал, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль
11 Биологийн хичээлд биотехнологийн агуулгыг заах арга зүйн зарим асуудал MSc. М.Оюунчимэг, БМДИ
12 Биологи, экологийн хичээлд ашиглах хэрэглэгдэхүүн Др. Р.Сүнжидмаа, МУИС-ийн ЭБТ
Сургалтын үнэлгээ, сертификат гардуулах ЭБТ-ийн захиргаа