Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МУИС-ийн “Байгаль-эх лицей” ахлах сургуулийн Эцэг эхийн зөвлөлийн 2015 оны 1, 2-р улиралд хийх ажлын график

2015-02-12

Чиглэл Хэргжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа, хамрах хүрээ Хариуцах эзэн Үр дүнг тооцох Тайлбар (өөрчлөлт, санал)
1 Сургалт Багшийн сэдвийн шалгалт авч байгаа үйл ажиллагаанд суух улиралд 2-оос доошгүй удаа сууж хүүхдийн идэвх оролцоонд хяналт тавьж багштай хамтарч ажиллах, санал солилцох

 

 

III, IV улиралд

Ангийн суралцагчдад

АУБ, АЭЭЗ, НА  

Хичээлд суусан эцэг эхийн тэмдэглэл, баримтжуулсан зураг тайлан

 

Ангидаа зохион байгуулсан тэмцээний зураг үйл явцыг баримтжуулна.

Суралцагчдын дунд танин мэдэхүйн чиглэлээр “Центавр” зохион байгуулах III/13-нд 1400 цагаас Сэдэв: “Монгол ёс заншил” АУБ, СЭЭЗ, НА Анги бүр дотроо  “Монгол ёс заншил”сэдвээр АХА явуулж шалгарсан 5 суралцагчдаар баг бүрдүүлэн сургуулийн тэмцээнд оролцуулна.
Эцэг эхийн нэрэмжит шалгалт авах IV сарын 13-15 хооронд СЭЭЗ Үр дүнг багш нарын хуралд оруулж хэлэлцүүлэх Анги бүрээс математик, монгол хэл, гүнзгийрсэн хичээл, нэмэлт 1 хичээлийг ангийн ЭЭЗ сонгосон хичээл
Зуны сургалт зохион байгуулах VI/15-VII/1 Сургуулийн захиргаа, СЭЭЗ Нийт суралцагчдаас хамрагдсан байдал, үр дүнгийн судалгаа Гадаад хэлний багшаар Сайн Дурын Ажилтан авахаар (1 жилийн хугацаатай) Энх тайвны корпуст хандан хүсэлт илгээсэн байгаа
2  

 

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх III/25-нд 1340

Нийт суралцагчдад

АУБ, ЭЭЗ

/Төрийн болон Төрийн бус, Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулж болно/

 

 

Баримтжуулсан зураг тайлантай, илтгэлээ өгөх

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн, цагдаагийн газрын ажилтан хамтран явуулах.
Өсвөр насныхны сэтгэл зүйн онцлог, үе тэнгийхний дарамт, хүчирхийлэл, охид хөвгүүдэд өгөх зөвлөмж зэрэг тэдэнд тулгамдаж болох сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг хийх, яриа таниулга авах V/8-нд 1400 цагаас
3  

 

 

 

 

Спорт урлаг

Урлаг, спортын чиглэлээр дугуйлан секцийг эцэг эхийн оролцоотой зохион байгуулна 10/II-ны дотор

Нийт ангиудын сонирхосон суралцагчдад

Сургуулийн захиргаа  

 

Нийт бүлгийн ЭЭЗ

Бүртгэл тооцоо, тайланг Н/А гаргаж хяналт тавина

Сургуулийн захиргаа багш нар болон СӨУЗ-тэй хамтран удирдагч багш нарыг томилон ажиллуулах
“Аав ээж би” сэдэвт хөгжөөнт буухиа тэмцээн зохион байгуулж тэдний оролцоог хамруулсан аялал зохион байгуулна 23/V-нд 10, 11-р ангиуд СЭЭЗөвлөл

Сургуулийн захиргаа

СЭЭЗ-ийн 12 гишүүн, анги удирдсан багш нар, сургуулийн удирдлагууд оролцоно. Сургууль шагналыг зохион байгуулж олгоно. СЭЭЗ унаа хоолыг хариуцан зохион байгуулна.
Хаврын спартикиад IV сарын 25-нд СЭЭЗөвлөл

Сургуулийн захиргаа

Хаврын спартикиадыг зохион байгуулахад гарах зардлыг сургууль хариуцна. Зохион байгуулалтыг СЭЭЗ хариуцна.
4 Эрүүл мэнд “Зөв хоололт, зохистой хэрэглээ” сэдэвт ажил зохион байгуулах III улиралд

Ангийн ажлын цагаараа

АУБ, эцэг эхийн төлөөлөл  

 

 

 

Баримтжуулсан байна

 

 

“Сэдэв сонгох” аян зохион байгуулах

Ангийн суралцагчдаа шүдний үзлэгт хамруулж зөвлөгөө өгүүлэх АУБ Мэргэжлийн эцэг эхийн оролцоотой з/б
5 Бусад Мэргэжил сурталчлах 1 сарын аян / эцэг эхчүүд өөрийн мэргэжлээ сурталчлах таниулах яриа хийх/  

11-р ангийн суралцагчдад

АУБ, ЭЭЗ  

 

Баримтжуулсан зураг тайлантай байна

Эх орны бүтээн байгуулалт үйлдвэрлэл үйлчилгээ, албан байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах 10-р ангийн суралцагчдад АУБ, ЭЭЗ