ЭЕШ-ын амжилт

2012 онд тус ахлах сургуулийг 169 сурагч төгссөн бөгөөд ЭЕШ-ын дүнгээр шалгалт өгсөн бүх хичээлээр улсын дунджаас 38-101 оноо, Сүхбаатар дүүргийн дунджаас 28-87 оноогоор илүүтэй шалгагдсан.Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн сурагчдын ЭЕШ-ын нэгдсэн дүнг ижил төстэй сургуулиуд буюу ШУТИС-ийн лицей, Улаанбаатар лицей, ХААИС-ийн лицей сургуулиудтай харьцуулахад 1-р байр эзэлсэн байна.

2013 онд тус сургуулийг 156 сурагч төгсөж, ЭЕШ-ын дүнгээр улсын дунджаас 35,1-129 оноогоор Сүхбаатар дүүргийн дунджаас 28,9-105,9 оноогоор илүү байсан ба ижил төстэй сургуулиудтай харьцуулахад 594 оноогоор мөн тэргүүлжээ.

Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн сурагчдын 2014 оны ЭЕШ-ийн дүнг хичээл бүрээр, бусад сургуулиудтай харьцуулсан байдлаар танилцуулъя. Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн сургуулиудын сурагчдын ЭЕШ-ын оноогоор Сүхбаатар дүүрэг 1-р байр эзэлсэн байна.

 Сүхбаатар дүүргийн төрийн өмчийн сургуулиудаас:

Математикийн хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 3-р байр:

 • 11-р сургууль 677 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 658 оноо,
 • МУИС Байгаль-Эх лцей ахлах сургууль 605 оноо,
 • 1-р сургууль 591 оноо,
 • ШУТИС математик 570 оноо,

Англи хэлний ЭЕШ-ын оноогоор 4-р байр

 • МОХ 3-р сургууль,
 • 11-р сургууль,
 • 1-р сургууль,
 • МУИС Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль,
 • ШУТАС,

Газар зүй хичээлийн ЭЕШ-аар оноогоор 2-р байр

 • 11-р сургууль 725 оноо,
 • МУИС Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль 558 оноо,

Монгол хэлний хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 2-р байр

 • 11-р сургууль 623 оноо,
 • МУИС Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль 592 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 586 оноо
 • 1-р сургууль 578 оноо

Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 1-р байр

 • МУИС Байгаль эх лицей 595 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 589 оноо,
 • 11-р сургууль577 оноо,
 • 1-р сургууль 546 оноо,
 • 6-р сургууль 524 оноо авсан.

Химийн хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 4-р байр

 • МОХ 3-р сургууль 602 оноо,
 • 11-р сургууль 587 оноо,
 • 1-р сургууль 587 оноо,
 • МУИС Байгаль эх лицей 576 оноо авсан.

Монголын түүх хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 2-р байр

 • 1-р сургууль 563 оноо,
 • МУИС Байгаль эх лицей 533 оноо авсан.

Физикийн хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 3-р байр

 • 11-р сургууль 637 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 629 оноо,
 • МУИС Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль 594 оноо,
 • 1-р сургууль 569 оноо,
 • ШУТАС 547 оноо авсан

Биологи хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 1-р байр

 • МУИС Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль 610 оноо,
 • 1-р сургууль 583 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 580 оноо авсан,

Орос хэлний хичээлийн ЭЕШ-ын оноогоор 3-р байр

 • 11-р сургууль 800 оноо,
 • МОХ 3-р сургууль 773 оноо,
 • МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль 652 оноо,
 • ШУТИС гадаад хэлний лицей сургууль 632 оноо,
 • 1-р сургууль 603 оноо