2016-2017 оны 2-р улирлын дүн

 • 12 А анги
 • 12 Б анги
 • 12 В анги
 • 12 Г анги
 • 12 Д анги
 • 12 Е анги
 • 11 А анги
 • 11 Б анги
 • 11 В анги
 • 11 Г анги
 • 11 Д анги
 • 11 Е анги
 • 10 А анги
 • 10 Б анги