Дотоод дүрэм, журам

Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн стратеги төлөвлөгөө 2018.06.14 УЗ-ийн тогтоол №01 Татах
2 МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн дүрэм 2017.10.10 УЗ-ийн тогтоол №01 Татах
3 МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2016.04.14 Татах
4 МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн оны шилдэгийг шалгаруулах журам 2016.05.20 Захирлын тушаал А/37 Татах
5 Багш нарын заах аргын нэгдлийн ажиллах журам 2017.04.05 Захирлын тушаал А/22 Татах
6 МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн номын сангийн журам 2016.05.20 Захирлын тушаал А/37 Татах
7 Суралцагчдад сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх түр журам 2019.10.01 Захирлын тушаал А/77 Татах
8 Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн багш, ажилтны ажлын үр дүнгийн урамшуулал, ур чадвар, нэмэгдэл тооцох журам 2019.11.21 Захирлын тушаал А/94 Татах
9 Багш, ажилтны ажлын цаг ашиглалтын журам 2014.03.17 Захирлын дэргэдэх зөвлөл Татах
10 БЭЛАС-ийн суралцагчийн шилжилт хөдөлгөөний журам 2015.04.17 Хамт олны хурал Татах
11 Хүүхэдтэй шууд ба шууд бус харилцан ажиллах удирдах ажилтан, багш, ажилчин, сайн дурын идэвхтэй, дадлагажигч багшийн мөрдөх хүүхэд хамгааллын асуудалтай холбоотой ёс зүйн дүрэм 2019.09.19 Татах
12 МУИС-ийн Экологийн боловсролын төвийн хүүхэд багачууд, олон нийтэд үйлчлэх үйлчилгээний тариф 2014.09.25 Татах
13 МУИС-ийн “Байгаль-Эх лицей” ахлах сургуулийн “Сургууль хөгжүүлэх” сангийн дүрэм 2013.01.17 Удирдах зөвлөлийн хурал Татах
14 Элсэлтийн ерөнхий шалгалт, төрөлжсөн олимпиадын болон гүнзгийрүүлсэн хичээл заасан үндсэн багшийн ажлын үр дүнг тооцох журам 2018.10.03 Захирлын тушаал А/44 Татах
15 2021-2022 оны элсэлтийн журам 2021.05.06 МУИС-ийн захирлын тушаал А/101 Татах